معرفی کارگاه “من کیستم” یا پیدا کردن سوژه شخصی خود در هنر

این کارگاه مطالعه ای گروهی خواهد بود به سبک هنری . در این دوره استاد و دانشجو با یک دیگر بر روی اثار کار خواهند کرد تا دانشجویان مهارت تجزیه و تحلیل آثار خود [...]