• نقش تحقیقات دربازاریابی مد
  • اصول قیمت گذاری در مد
  • محصولات مد
  • بازاریابی ایده آل با روانشناسی شخصیت
  • برندسازی در مد و تجملات
  • رویکردهای نوین و برنامه ریزی استراتژیک در بازاریابی مد
  • ویژوال مرچندایزینگ