• آنالیز بدن انسان
  • آنالیز رنگ و سبکهای مد
  • تدابیر خطی در اندام ولباس
  • نحوه انتخاب صحیح اکسسوری برای هر لباس و بر اساس مکان استفاده
  • ساخت سبک شخصی
  • فهم کامل چگونه به نظر رسیدن